Банер КЦК 2020

КЦК Флаер

КИНЕСТЕТИЧКА УЧИЛНИЦА ФЛАЕР

Абстракт КЦК ПМФ

ЕЛАБОРАТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА КЦК 2015

КЦК труд за конгрес на еколози

Обраќање на КЦК кон наставници

Обраќање на КЦК кон ученици

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА КЦК ВО УСЛОВИ НА КОВИД

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА КЦК ЗА 2022 СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН

ДОГОВОР ЗА ДОНАТОРСТВО И СОРАБОТКА СО КЦК

Допис до општина Карпош за КЦК

Анкетен лист КЦК

Извештаи

Извештај КЦК 2015 – 2018

Извештај КЦК 2019-2021

Прилози

Прилог 1 Регистер на набавена и донирана опрема

Прилог 2 Листа на работилници 1

Прилог 3 Преглед на посети

Прилог 4 Преглед на промоции

Програми за експериментирање

Програма за експериментирање во настава по биологија за 7-9 одделение

Програма за експериментирање во настава по математика и информатика

Програма за експериментирање во настава по физика

Програма за експериментирање во настава по хемија