Од пред неколку дена КЦК, доби нов претседател (ка) во ликот на Александра Блажевска – наставник по хемија во ООУ “Јан Амос Коменски”. Станува збор за еден исклучителен професионалец, но во исто време и ентузијаст кој не сака настава колку да помине времето. Напротив. Нејзините иновации во наставата кои се наоѓаат и на Youtube се само еден доказ за нејзината креативност. Дека сака да биде дел од меѓународните образовни текови зборува и нејзиниот статус – амбасадор на Scientix. Сето ова кажува дека КЦК направи одличен избор. Со среќа.